Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 2 με τίτλο: «Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης Δ.Ε. Μεθώνης και οικισμών