Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, ακριβέστερα «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 4555/2018. Αποτελείται από 283 άρθρα με τα οποία μεταρρυθμίζονται, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους, οι δήμοι, η εποπτεία των ΟΤΑ και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το σχέδιο έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Θεωρείται διάδοχος του σχεδίου Καλλικράτης με βασική φιλοσοφία την μείωση της θητείας των δημοτικών αρχών από πενταετία σε τετραετία και την υιοθέτηση της απλής αναλογικής.

Δημοτικό συμβούλιο

Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που μετείχαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που μετείχαν διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί, που δικαιούνται να μετέχουν στην κατανομή, με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα είτε όχι, αναλόγως με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους

Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας". Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ' αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

  • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
  • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
  • έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
Κομπατσιάρης Χρήστος του Ιωάννη   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λούκας Αναστάσιος του Αποστόλου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Παπαδόπουλος Κων/νος του Λαζάρου ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παράσογλου Αναστάσιος του Μελέτιο  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ιωαννίδης Γεώργιος του Αθανασίου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΠΥΔΝΑΣ
Κοεμτζής Δημήτριος του Βασιλείου  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Βούρας Ανδρέας του Δημητρίου  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Αγγέλου Ειρήνη - Άννα του Νικολάου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παραλυκίδης Κων/νος του Βλάσιου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Σταύρου Σωτήριος του Κων/νου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χλεμές Στυλιανός του Δημητρίου  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καλύβας Νικόλαος τουΓεωργίου ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τσιμτσιούδας Νικόλαος του Γεωργίο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πολύζος Ηλίας του Ευαγγέλου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μαλάμης Κων/νος του Εμμανουήλ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λακασας Κλέαρχος του Δημοσθένη ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μελιδώνης Ιωάννης του Χρήστου ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μεταλλίδης Πάυλος του Νικολαόυ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ναβροζίδου Μαρία του Αλεξάνδρου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ
Αβραμίδου Μαρία του Ανέστη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κισκινίδου Ισιδώρα του Νικολάου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αμανατίδη Γαβριήλ του Χαραλάμπου ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Τελίδη Αστέριου του Νικολαόυ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πολυχρονίδης Γεώργιος του Πολυχρόνη ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λαγδάρη Ευάγγελος του Βασιλείου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τουλούπας Νικόλαος του Αστερίου ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ