Ανακοινώσεις

15 Μαρ 2019 - 13:56

Απολογισμός εσόδων και εξόδων ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. για τον Φεβρουαρίου 2019

8 Μαρ 2019 - 10:32

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Προκειμένου ο Δήμος να απασχολήσει δέκα τρεις (13) υδρονομείς
αρδεύσεως για το χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου 2019 σύμφωνα
με την αρίθ.35/2019 (ΑΔΑ:ΨΡΖΡΩ1Π-Λ0Γ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κ
α λ ε ί τους ενδιαφερόμενους όπως από 12-03-2019 μέχρι και τις 21-03-
2019 υποβάλλουν αιτήσεις στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 38 Αιγίνιο)
και στο γραφείο Πρωτοκόλλου,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Προκειμένου ο Δήμος να απασχολήσει δέκα τρεις (13) υδρονομείς αρδεύσεως για το χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου 2019. Υποβολή αιτήσεων από 12-03-2019 μέχρι και τις 21-03-2019  στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 38 Αιγίνιο)και στο γραφείο Πρωτοκόλλου.