Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Διαρκής είναι η προσπάθεια του Δήμου Πύδνας Κολινδρού να σταθεί αρωγός στις κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες και στους ουσιοεξαρτώμενους. Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού διαθέτει την απαραίτητη ενημέρωση για προγράμματα στήριξης, πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας Κολινδρού

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Τίτλος έργου:
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας-Κολινδρού
Συνοπτική περιγραφή:
Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21
Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που
ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop
Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας
υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή
προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το
πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ
Δια Βίου Μάθησης, κλπ.
Ειδικότερα, το κέντρο κοινότητας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη πολιτών
Β) Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν
την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων
Στόχος:
Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες
που υλοποιούνται στην περιοχή αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 112.320,00
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τίτλος έργου:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Συνοπτική περιγραφή:

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 πουορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One StopShοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τηΔ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχονταςυπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ήπρογραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, τοπρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικήςκρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓΔια Βίου Μάθησης, κλπ.

Ειδικότερα, το κέντρο κοινότητας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη πολιτών

Β) Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουντην κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων

Στόχος:

Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για τηνυποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίεςπου υλοποιούνται στην περιοχή αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 290.913,10 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ