Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού 10 ατόμων Υ.Ε. Εργατών -(Συνοδών) Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά
ηλεκτρονικά στο E – mai l : aiginio @ otenet . gr ή στο φαξ 2353022990 .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή
από 04-06-2020 έως και 10-06-2020.
Ο

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικάηλεκτρονικά στο E – mai l : aiginio @ otenet . gr ή στο φαξ 2353022990 .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 04-06-2020 έως και 10-06-2020.