Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ1/2020(ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων -ΥΕ Γεν. Καθηκόντων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.