Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπανιτκών έτους 2019 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει ( Δικαιολογητικά ανοικτού διεθνούς ηλςκτρονικού διαγωνισμού )