Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων»