Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος χωματουργικών εργασιών Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
15. α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες
β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

ΕΣΠΑ