Ανακοίνωση πρόσληψης καθαριστριών σχολικών κτιρίων με σύμβαση μίσθωσης έργου .