Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις)

Η ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας, με την υπ΄αριθμ. 622/08-09-2021 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις).

Ειδικότερα, καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους): α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) και β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και επενδύσεις για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, σε επιλεγμένους ΚΑΔ που αναφέρονται στα Παραρτήματα  της πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων του Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας   αποτελεί το παράκτιο τμήμα του νομού Πιερίας - ακτές Θερμαϊκού Κόλπου- Κοινότητας Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθουπόλεως,  Πύδνας. Το εύρος της παραθαλάσσιας ζώνης παρέμβασης καθορίζεται από το διακριτό όριο που ορίζει η Παλαιά εθνική οδός Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της Κατερίνης και προς τα βόρεια έως την Δ.Κ. Αιγινίου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 15/09/2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 17/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την πλήρη πρόσκληση με τα παραρτήματά της σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.pieriki-anaptixiaki.gr.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού