Ελληνικό κτηματολόγιο Έναρξη προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2&1 του Ν. 2308/1995