Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίων για σταβλικές εγκαταστάσεις στη Δ.Κ. Αιγινίου .