Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου με τηλέφωνο επικοινωνίας 235330105-106.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 25-10-2021 έως 29-10-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2353350105-106.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 25-10-2021 έως 29-10-2021.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση 2μηνα.pdf241.97 KB
Αίτηση.doc28.5 KB
Υπεύθυνη Δήλωση_-1.doc44 KB
Υπεύθυνη Δήλωση_-2.doc46.5 KB