Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής από το πρακτικό 11/2020 ( Απολογισμός έτους 2019 ) .