Απολογιστικά στοιχεία εσόδων - εξόδων ΔΗ.Φ.Ο.Π.Α.Π.Ο.Υ. μηνός Ιουνίου 2020 .