Απολογιστικά στοιχεία εσόδων - εξόδων ΔΗ.Φ.Ο.Π.Α.Π.Ο.Υ. μηνός Ιουλίου 2020 .