Απολογιστικά στοιχεία εσόδων - εξόδων ΔΗ.Φ.Ο.Π.Α.Π.Ο.Υ. μηνός Αυγούστου 2020 .