Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με δίμηνη (2) σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του δήμου

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο E – mail : aiginio@otenet.gr ή στα γραφεία του Δήμου
Πύδνας -Κολινδρού (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 38 Αιγίνιο Πιερίας, τηλ.:2353350114-136
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και 2353350106-Γραφείο
Πρωτοκόλλου). Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Δελίτσκου
Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή
από 12-07-2021 έως και 19-07-2021.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο E – mail : aiginio@otenet.gr ή στα γραφεία του ΔήμουΠύδνας -Κολινδρού (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 38 Αιγίνιο Πιερίας, τηλ.:2353350114 & 136 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και 2353350106- ΓραφείοΠρωτοκόλλου). Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Δελίτσκου Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη της ανάρτησηςτης ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 12-07-2021 έως και 19-07-2021.